Wydawca treści Wydawca treści

łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Fauna leśna na terenie Nadleśnictwa Nowogard jest bardzo bogata. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki. Szacuje się, że jeleni jest ok. 710 szt., saren 3200 szt., a dzików 1010 szt. Z gatunków chronionych (kiedyś łownych) spotkać można wydrę, bobra, a czasami wilka.
Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny.

Zwierzyna drobna bytująca na terenie naszego nadleśnictwa to lisy, zające, bażanty, kuropatwy, borsuki, kuny i inne.

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie niezbędne jest oszacowanie liczebności zwierzyny. Wynika z niego m.in., że na przestrzeni ostatnich lat stan populacji jeleniowatych systematycznie wzrasta.

Zasady zgłaszania szkód łowieckich

W związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie (Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy   - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,Dz.U. 2018, poz. 651), Nadleśnictwo Nowogard informuje, że z dniem 01.04.2018r., rolnicy kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych terytorialnie wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).