Asset Publisher Asset Publisher

Nasiennictwo leśne

Jak wcześniej mogliśmy przeczytać o jesiennych sadzeniach i szkółkarstwie leśnym, tak teraz poznamy bliżej tematykę nasiennictwa leśnego. Otóż zadaniem nasiennictwa leśnego a także gospodarki nasionami jest przede wszystkim: wybór, odpowiednie zagospodarowanie i wykorzystanie najcenniejszych populacji drzew leśnych oraz pozyskanie nasion, przechowanie, stratyfikacja i ocena. Taka selekcja ma głównie na celu zwiększanie produkcyjności drzewostanów, polepszenie jakości technicznej drzew i trwałości lasu.

Drzewa stanowiące źródła nasion powinny odznaczać się cechami przyrostowymi i jakościowymi, nie gorszymi niż przeciętna jakość gatunku w danym regionie. Dodatkowo muszą charakteryzować się podobnymi cechami fenotypowymi oraz być zlokalizowane w takiej odległości, aby było możliwe krzyżowe zapylanie między nimi.

Populacje o najcenniejszych cechach fenotypowych (zdrowotności, jakości pnia, pokroju korony, wyróżniające się w drzewostanie większymi wymiarami pierśnicy i wysokości) uznawane są w toku postępowania administracyjnego za wyłączone drzewostany nasienne (WDN), niepodlegające wycięciu.

Na bieżące potrzeby gospodarcze, wykorzystywane są gospodarcze drzewostany nasienne (GDN). Cechują się najlepszymi właściwościami pochodzenia, przyrostem i jakością. Odpowiednio zagospodarowany, dostarcza nasiona na potrzeby danej jednostki gospodarczej, do czasu jego wycięcia. Takie cięcia należy wiązać z rokiem nasiennym, do momentu uzyskania odpowiedniego urodzaju nasion danego gatunku. Wyboru GDN dokonuje Komisja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Ewidencja prowadzona jest przez nadleśnictwa i RDLP wg jednolitego wzoru.

W trakcie selekcji indywidualnej wybierane są drzewa, oznaczane i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Materiału Podstawowego Biura Nasiennictwa Leśnego, określane mianem drzew matecznych ( doborowych). Oceniane na podstawie wyglądu, o regularnej, długiej, wąskiej i drobnogałęzistej koronie, dobrego stanu zdrowia, bez wad. Nasiona z nich pozyskane służą do zakładania plantacyjnych upraw nasiennych. Z takich plantacji zakłada się uprawy pochodne, które mają poprawić jakość oraz zwiększyć produkcję ilościową drzewostanów.[1][2]

 

 

 

 

 

 

 


Artykuł napisany na podstawie:

[1] W. Kusiak, R. Jaszczak, Propedeutyka leśnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2015, s. 96- 98

[2] W. Fonder, J. Matras, A. Załęski, Leśna baza nasienna w Polsce, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2007